This is where some of my thoughts and feelings find expression in words…..

Gadimanoj

The change has to begin with me…..

Ocean and sand

Reflections

Learning happens all the time. In this section, I express my personal reflections.

Sand and ocean

Discovering Goodness

Goodness is all around us. I share my encounters with goodness here.

Clear water at the beach

My Master

There is simply so much to share about my Master. Dive in and drench yourself.

पठतु चिन्तयतु आनन्दयतु !

अत्र click करोतु

  1. तव वृत्तान्तम् पठित्वा, अहम् एतत् चलचित्रं द्रष्टुम् अतीव उद्यतोऽस्मि। तव अनुवादम् संस्कृतभाषायाः सौन्दर्यम् प्रकाशयति। आङ्ग्लभाषायाम् तत् साररहितम् भवेत्, मन्ये।

  2. अहो मनोजमहाभागः। सायिराम्। साधु रचितम् त्वया। प्रिय रुचिर्महोदयस्य सकल गुणानि त्वया सम्यक् अवधृतम्। उक्तम् हि- “को गुरुः? अधिगततत्वः शिष्यहितोद्यत: सततम्!”…

  3. अहो मनोजमहाभागः। सायिराम्। साधु रचितम् त्वया। प्रिय रुचिर्महोदयस्य सकल गुणानि त्वया सम्यक् अवधृतम्। उक्तम् हि- “को गुरुः? अधिगततत्वः शिष्यहितोद्यत: सततम्!”…