This is where some of my thoughts and feelings find expression in words…..

Gadimanoj

The change has to begin with me…..

Ocean and sand

Reflections

Learning happens all the time. In this section, I express my personal reflections.

Sand and ocean

Discovering Goodness

Goodness is all around us. I share my encounters with goodness here.

Clear water at the beach

My Master

There is simply so much to share about my Master. Dive in and drench yourself.

पठतु चिन्तयतु आनन्दयतु !

अत्र click करोतु

  1. सम्यक् लेखितं भवता। कुत्रापि टङ्कणदोषाणि सन्ति। मतापितरौ यथा। उत्तमं प्रयत्नं। मनोज एवमेव नियततया करणीयम्।

  2. सम्यक् लिखितं भवता। कुत्रापि टङ्कणदोषाणि सन्ति। मतापितरौ यथा। उत्तमं प्रयत्नं। मनोज एवमेव नियततया करणीयम्।

  3. अहो ! धन्योस्मि । यदि उद्युक्त: आवां मलित्वा youtube channel अथवा podcast आरम्भं कर्तुं शक्नुव: । वार्तान्, संभाषणानि, क्रीडा:, कथाश्रवणं,…

  4. अहो मनोजमहाभागाः। नमस्तुभ्यम्। तव एतत् प्रयासम् श्लाघनीयम्! ममापि एतदेव लक्ष्यं। संस्कृतभाषायाम् नैपुण्यम् प्राप्तुम् ‘वार्तावलि’ इति संस्कृतकार्यक्रमम् तव सहायं करिष्यति, अहम्…

  5. अहो मनोजमहाभागाः। नमस्तुभ्यम्। तव एतत् प्रयासम् श्लाघनीयम्। अहो मनोजमहाभागाः। नमस्तुभ्यम्। तव एतत् प्रयासम् श्लाघनीयम्। ममापि एतदेव लक्ष्यं। संस्कृतमभाषायाम् नैपुण्यम् प्राप्तुम्…