भारतीयजीवनरक्षासंस्थायाः वा भगवतः

भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः वदति – (प्रमाणयति अपि)

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
 ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां
 योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ ९.२२ ॥

अपि च भारतीयजीवनरक्षासंस्था वदति – (आकर्षयति च)

योगक्षेमं वहाम्यहम्

यस्मिन् विश्वासः अधिकः तस्मै प्रयत्नः धनव्ययः चापि ।

परन्तु कस्मिन् जनैः अधिकं विश्वस्यते ? एतस्य निरूपणं भगवता एव खलु।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s