द्वितीयाविभक्तौ रामकथां पठतु । – १८/०८/२०२१

दशरथः यागं करोति। सः पायसं प्राप्नोति। भार्याः पायसं पिबन्ति । कौसल्या रामं जनयति। सुमित्रा लक्ष्मणं शत्रुघ्नं च जनयति। कैकेयी भरतं जनयति। विश्वामित्रः रामलक्ष्मणौ नयति। रामलक्ष्मणौ राक्षसान् मारयतः। रामः अहल्याम् उद्धरति। रामः मिथिलापुरजनान् आनन्दयति। रामः शिवधनुः छिनत्ति। रामः सीतां वृणोति। लक्ष्मणः ऊर्मिलां वृणोति। भरतः मान्डवीं वृणोति। शतृघ्नः श्रुतकीर्तिं वृणोति। रामः परशुरामं पराजयति। दशरथः रामपट्टाभिषेकं निश्चयति। कैकेयी वरौ पृच्छति। दशरथः वरौ ददाति। रामः राज्यं त्यजति। सीतालक्ष्मणौ रामम् अनुसरतः। सुमन्त्रः रामलक्ष्मणसीताः नयति। अयोध्यापुरजनाः ताः अनुसरन्ति। दशरथः प्राणान् त्यजति। गुहः रामलक्ष्मणसीताः क्रमयति। रामलक्ष्मणसीताः भरद्वाजर्षिं मिलन्ति। रामलक्ष्मणसीताः पञ्चवटीं गच्छन्ति। लक्ष्मणः कुटीरं निर्माति। लक्ष्मणः रामं सेवते। भरतः अयोध्याम् आगच्छति। भरतः मातरं निन्दति। भरतः वनं गच्छति। भरतः रामं प्रार्थयति। रामः पादुकौ ददाति। भरतः पादुकौ स्वीकरोति। शूर्पणखा रामं वाञ्छति। रामः लक्ष्मणं सूचयति। शूर्पणखा लक्ष्मणं इच्छति। लक्ष्मणः कर्णनासिकाः कर्तयति। रावणः मारीचं प्रेषयति। सीता हरिणीम् अभिलषति। रामः हरीणीम् अनुसरति। सीता क्रन्दनं शृणोति। सीता लक्ष्मणम् आदिशति। लक्ष्मणः सीमां लक्षयति। लक्ष्मणः शब्दम् अनुगच्छति। रावणः उपकुटीरम् आगच्छति। रवणः रूपं परिवर्तयति। रावणः सीताम् अपहरति। जटायुः रावणं युध्यते। जटायुः मरणं प्राप्नोति। रामलक्ष्मणौ कुटीरं आगच्छतः। रावणः सीतां हिंसयति। रामः शोकम् अनुभवति। रामलक्ष्मणौ सीताम् अन्विष्यतः। रामः जटायुं श्लाघति। रामः जटायुम् अनुगृह्णाति। रामः हनुमन्तं मिलति। सुग्रीवः रामलक्ष्मणौ मिलति। रामः वालिनं मारयति। वानराः रामं सेवन्ते। हनुमान् सागरं क्रामति। हनुमान् सीतां गवेषयति। हनुमान् सीतां मिलति। हनुमान् चूडामणिं ददाति। हनुमान् रावणं बोधयति। रावणः हनुमन्तं निन्दति। हनुमान् लङ्कां ज्वलयति। हनुमान् उपरामं आगच्छति। वानराः सेतुं निर्मान्ति। रामलक्ष्मणौ लङ्कां गच्छतः। रामः रावणं मारयति। रामः अग्निपरीक्षां कारयति। सीता रामं प्राप्नोति। रामलक्ष्मणसीताः अयोध्यां गच्छन्ति। रामः भरतं श्लिष्यति। रामः अभिषेचनं स्वीकरोति। सीता उपायनं ददाति। हनुमान् उपायनं परीक्षते। हनुमान् मालां त्यजति। हनुमान् वक्षःस्थलम् छिनत्ति। हनुमान् रामं प्रदर्शयति। रजकः दुर्गुणं आरोपयति। रामः सीतां प्रेषयति। सीता आश्रमं गच्छति। सीता लवकुशौ जनयति। रामः यागं करोति। रामः लवकुशौ पश्यति। सीता स्वस्थानं गच्छति। रामः सरयूनदीं गच्छति। रामः स्वस्थानं गच्छति।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s