नारिकेलतैलम्

कोरोनारोगः सर्वत्र प्रसरति । कुतः कुत्र गच्छति इति कोऽपि न जानाति । सर्वैः मुखवस्त्रधारणं हस्तप्रक्षालणं कृत्वा स्वरक्षणं करणीयम् । यदाकदापि … More

यथा शक्तिः तथा अनुभवम्

एतत् खलु सरलं वाक्यं । परन्तु तात्पर्यं गम्भीरम् । उदाहरणैः विवृणोमि । अन्धः प्रकृतिसौन्दर्यं अनुभवितुं न शक्नोति । यदि द्रष्टुं … More

नूतन प्रयत्न:

मम नाम मनोज: अस्ति | अहं संस्कृतप्रिय: अस्मि | संस्कृते अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, परन्तु यदि वयं संस्कृतं न जानीमः तर्हि … More