Pursuit

Understanding पुरुषार्थाः।

धातुज्ञानम्

धातोः कः अर्थः। कति अर्थाः। कुत्र कस्य धातोः प्रयोगः।

एका लघ्वी कथा #२९ – अहंकारं निवारयितुं प्रधानं मार्गः सेवा अस्ति। अतः यावत् शक्यते तावत् सेवां कृत्वा दुःखानि निवारणीयानि।

प्रेम्णा सेवया च चित्तशुद्धिः प्राप्यते। तस्मात् हृदि परमात्मनः अस्तित्वं प्रकाशते।