Discovering Goodness

एका लघ्वी कथा #२६ – परमात्मा मानुषरूपेण भुवि प्रत्यक्षीभूय धर्मसंरक्षणं करोति।

Source: Divine Inspirations Volume 1 – Compilations of Bhagawan’s Teaching & Moral Stories by Dr Sasidhar Siddabattuni. Published by Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division.

Story Title: 75. The Lord takes human form and comes among men to restore the sense of values.

एका लघ्वी कथा #२५ – तृष्णानां न्यूनीकरणेन कैवल्यं प्राप्नुयात्।

मार्गदर्शकश्च सम्पादकः – राजीवः अनुवादकः – मनोजः कथा १  एकदा कश्चित् पथिकः प्रचण्डातपे दीर्घां यात्रां कुर्वन् आसीत्। सः श्रान्तः सन् वृक्षच्छायायां विश्रान्तिं स्वीकरोति। स विशिष्टः कल्पतरुरासीत्। तत्र छायायाम् उपविशन् शीतलं जलम् अकामयत। वाञ्छितं जलं तस्य पुरतः प्रत्यक्षीभवति। पिपासां शमयित्वा शयनार्थं शय्यां कामयते। सकृत् ताम् अपि प्राप्नोति।  यदि मम भार्या अपि अत्र स्यात् तर्हि सुखमयं भवेत् … More


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.