श्रवणम् – Listen to Samskrtam Here

आत्मनः पर्यायपदानि। संस्कृतम् अस्माकं मातृभाषा

अत्र सत्यसायिनाथस्य दिव्यवाणी श्रूयते। अयम् उपन्यासः बेङ्गलूरुनगरे कृतः आसीत्। ततः कश्चन भागः एव अत्र स्वीकृतः। अस्मिन् वाक्ये स्वामी आत्मनः पर्यायपदानि कथयति।
  1. आत्मनः पर्यायपदानि।
  2. कथा #६ – जयः
  3. Mangala Shlokas
  4. कथा #५ – लालबहादुरः
  5. कथा ४ – यथा अन्नं तथा मनः
  6. कथा ३ – शकुन्तला
  7. कथा २ – पञ्चतन्त्रस्य कथामुखम् ।
  8. कथा १ – आपत्सु मित्रं जानीयात्